top of page

Entreprenadjuridik

I vår kurs i Entreprenadjuridik får du lära dig vilka regler som gäller. Du lär dig hur du undviker tidsödande processer som kostar både energi och pengar. Kursen är givande för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal AB 04 och ABT 06 i ditt arbete – oavsett entreprenadtyp.

Här kan du läsa mer om vår kurs i Entreprenadjuridik, vem den passar för och vanliga frågor och svar.

Entreprenadjuridik går att få som:

 • Online-utbildning

 • Utbildning på plats hos dig

 • Öppen utbildning i klassrum

Kontakta oss för uppläggs- och prisförslag

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

Entreprenadjuridik hos Bothniagruppen
 

Denna kurs passar dig som jobbar med entreprenadrätt eller som vill ha mer kunskap om vad som gäller rent juridiskt i ett projekt. Med denna kurs i bagaget är du bättre rustad för eventuella tvister och kan spara både tid och pengar.

 

Vad är entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik kallas även entreprenadrätt. Kort sagt handlar det om de juridiska frågor som kan komma upp under utförandet av en entreprenad.

AB 04 och ABT 06

Många entreprenadavtal i Sverige följer standardavtalen AB 04 och ABT 06. Där AB 04 är Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader och ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader.

Inom entreprenadjuridiken pratar man bland annat om frågor och tillämpning av dessa standardavtal.

Prisjustering och indexreglering

Entreprenadjuridik avhandlar även prisjustering och hur du använder byggkostnadsindex – detta är viktigt eftersom ekonomin är i ständig förändring.

Garantier och garantitid

Inom entreprenadjuridik tar man upp frågor om garantier, garantitid och var ansvaret ligger för fel och brister i ett byggprojekt.

Skadestånd och ansvar

Man diskuterar även vad som gäller för ansvar och skadestånd vid förseningar, fel och brister i ett byggprojekt. När ligger ansvaret hos entreprenören och när ligger det hos beställaren?

Tvistelösning och skiljeförfaranden

Hur ska man lösa eventuella tvister? Hur använder man skiljeförfaranden? Detta lär du dig när du läser entreprenadjuridik.

Målgrupp

Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik och som kommer i kontakt med anbud, avtal AB 04 och ABT 06 i ditt arbete.

Kursen Entreprenadjuridik innehåller bland annat

 • Grundläggande avtalsrätt; anbud, accept, avtal

 • Avtalslagen

 • Upphandlings- och entreprenadformer

 • Skillnader mellan utförande- och totalentreprenad

 • AB 04, ABT 06

 • Hantering av ekonomi

 • Hantering av ÄTA

 • Vad ingår i kontraktsarbetena

 • Parternas ansvar

 • Vite och skadestånd

 • Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

 

Vanliga frågor och svar om Entreprenadjuridik

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan AB 04 och ABT 06 och hur påverkar de vårt entreprenadprojekt?

Skillnaderna mellan AB 04 och ABT 06 avtalen inkluderar främst att AB 04 används för traditionella entreprenader medan ABT 06 är avsett för totalentreprenader. ABT 06 inkluderar mer ansvar för entreprenören och en ökad riskfördelning gentemot denne. Valet av avtal beror på typen av projekt och parternas preferenser.

Hur fungerar prisjusteringar och användning av byggkostnadsindex inom svensk entreprenadjuridik? Vilka regler gäller för att anpassa kontraktets pris över tid?

Prisjusteringar baseras vanligtvis på index som följer förändringar i byggkostnader. Regelverket för prisjusteringar och användning av byggkostnadsindex är ofta fastställt i entreprenadavtalet och kan variera. Parterna bör överenskomma om hur och när prisjusteringar ska ske.

Vad är garantitiden i ett typiskt entreprenadavtal och vad innebär den för både beställare och entreprenör?

Garantitiden i ett entreprenadavtal är oftast ett antal år efter färdigställandet av projektet. Under garantitiden är entreprenören skyldig att åtgärda eventuella fel och brister i sitt arbete utan extra kostnad för beställaren.

Vilket ansvar bär parterna vid förseningar, fel och brister i byggprojekt? Hur hanteras skadestånd i sådana situationer?

Ansvarsfördelningen vid förseningar, fel och brister regleras av entreprenadavtalet och kan variera. Vanligtvis ansvarar entreprenören för att uppfylla tidsramar och kvalitetskrav, och skadestånd kan vara aktuellt om denne inte lever upp till sina åtaganden. Reglerna kan variera beroende på avtalstyp och omständigheterna.

Vilka alternativ för tvistlösning och skiljeförfaranden finns i entreprenadavtal, och vilka fördelar och nackdelar har de?

Entreprenadavtal kan inkludera olika alternativ för tvistlösning, inklusive förhandling, medling, skiljeförfarande eller domstolsprocess. Fördelarna och nackdelarna varierar beroende på parternas preferenser och behov. Skiljeförfarande anses ibland snabbare och mer kostnadseffektivt än domstolsprocess, men det kan begränsa möjligheten till överklagande.

Kontakta oss om du har fler frågor om Entreprenadjuridik

Telefon: 0920-22 25 52
E-post: info@bothniagruppen.se

Eller skriv i chattrutan nere till höger.

bottom of page